RODO

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BSD’SIGN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warszawska 149 / 7, 61-047 Poznań, NIP nr 7773195558.

Kontakt:

2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem biuro@bs-d.pl lub telefonicznie pod numerem 601 241 421 względnie listownie pod adresem ul. Jagiellońska 78 lok. 1.20., 03 – 301 Warszawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

a) zapewnienia możliwości zakupu/sprzedaży przez Administratora usług i/lub towarów [dane kontaktowe Pani/Pana i/lub Reprezentantów (osób fizycznych reprezentujących osobę fizyczną lub osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną) oraz dane zawarte w złożonych ofertach, jak również dane udostępnione Administratorowi w celu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, rozmów handlowych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów] – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
b) zawarcia przez Panią/Pana umów z Administratorem i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem – (podstawa prawna: realizacja umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
c) rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na Administratora przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
d) bieżącej działalności Administratora, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby Administratora związanych z przedmiotem jego działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
e) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

4. Przetwarzaniu podlegać będą dobrowolnie przekazane (względnie uzyskane z publicznych rejestrów) następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (a w tym dane Reprezentantów): imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, wizerunek, nr identyfikacji podatkowej i status podatkowy; dane adresowe i kontaktowe (a w tym dane Reprezentantów): miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej; dane bankowe i finansowe: nr rachunku bankowego.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcom lub usługodawcom wspierającym Administratora w realizacji zawartych z Panią/Panem umów (np. banki), agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, doradcze, konsultacyjne, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne.

6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) i/lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów, o których mowa jest w pkt. 3 powyżej i po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa przez okres realizowania obowiązków księgowych, rachunkowych i podatkowych.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
c) żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

9. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@bs-d.pl lub telefonicznie pod numerem 601 241 421 względnie listownie pod adresem ul. Jagiellońska 78 lok. 1.20., 03 – 301 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podawać dane osobowe ?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia, zawarcia i prawidłowej realizacji umów i transakcji handlowych oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż treść ogólnej klauzuli informacyjnej jak również pozostałe informacje odnoszące się do ochrony przetwarzanych danych osobowych dostępne są pod adresem: www.bs-d.pl /w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”/.